söndag 2 oktober 2005

Stadgarna

NICK - StadgarFöreningens namn och ändamål

§ 1

Föreningens namn är Nätverket Igelbäckens Cykelkamrater.

§ 2

Föreningens syfte är att verka för goda förutsättningar för mountainbike kring Järvafältet.

Föreningens organisation

§ 3

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

§ 4

Styrelsen är det högsta beslutande organet mellan årsmötena.

Medlemskap

§ 5

Medlemskap står öppet för var och en som stöder föreningens syfte.

Verksamhetsår

§ 6

Föreningens verksamhet löper kalenderårsvis.

Årsmöte

§ 7

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. Föreningens medlemmar skall kallas till årsmöte senast två veckor i förväg.


§ 8

Följande ärenden skall behandlas på årsmöte:

Mötets öppnande

Mötets beslutsmässighet

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av två justerare tillika rösträknare

Fastställande av dagordning

Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår

Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Val av ordförande

Val av övriga styrelseledamöter

Val av revisor

Val av valberedning

Fastställande av medlemsavgift

Övriga frågor

Mötets avslutande

§ 9

Valberedningens uppdrag är att till årsmötet lämna förslag på styrelse och revisor.

Extra årsmöte

§ 10

Extra årsmöte skall sammankallas om styrelsen, revisor eller minst hälften av medlemmarna så begär.

§ 11

Av kallelse skall framgå vad som skall behandlas på extra årsmöte. Endast frågor som framgår av kallelse får behandlas på extra årsmöte.

§ 12

Kallelse skall utgå senast två veckor före extra årsmöte.

§ 13

Extra årsmöte är beslutsmässigt om kallelse utgått till samtliga medlemmar inom föreskriven tid.

Styrelsen

§ 14

Styrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan ytterligare två eller fyra ledamöter väljas.

§ 15

Ordförande väljs av årsmötet. Styrelsen utser kassör och sekreterare inom sig.

§ 16

Föreningens firma tecknas av styrelsen, av två ledamöter i förening.

Revision

§ 17

Revisionens uppgift är att granska föreningens räkenskaper och förvaltning.

§ 18

Årsmötet väljer en eller två revisorer. Revisor behöver ej vara medlem i föreningen.

Stadgeändring

§ 19

Årsmötet beslutar om ändring av stadgar.

Upplösning

§ 20

Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmöte. Av kallelse till årsmöte skall det framgå att fråga om upplösning skall behandlas. Beslut om upplösning fattas med kvalificerad majoritet om två tredjedelar av samtliga röstberättigade.

§ 21

Vid beslut om upplösning skall årsmöte även besluta om hur föreningens tillgångar skall disponeras.

lördag 1 oktober 2005

Bakgrund!

NICK - Bakgrund

År 2003 började planeringen för att inrätta kommunala naturreservat längs Igelbäcken i Solna och Sundbyberg. Efter en artikel om arbetet med naturreservat i lokaltidningen hösten 2003 formades ett löst nätverk för att bevaka möjligheten till cykling i området. NICK kom in sent i processen och kunde därför inte påverka reservatsföreskrifterna i någon större utsträckning. I Igelbäckens naturreservat i Solna är cykling förbjuden överallt utom på vägar och markerade cykelleder, och i Sundbyberg är det förbjudet på markerade motionsspår.

Processen
I kontakterna med kommunerna förstod vi snabbt att cykling inte längre skulle vara tillåten på motionsspåren och därför undersökte vi möjligheten att märka upp en egen cykelstig. Under våren 2004 gjorde vi ett förslag till spår som vi lämnade till Solna stad, Sundbybergs stad och till markägaren Vasakronan i augusti 2004. Kommunerna var hela tiden positiva till vår idé om en cykelstig. Fram till sommaren 2005 diskuterade vi olika lösningar med kommunerna, och i slutet av juni kom vi överens om stigens sträckning. Båda kommunerna fattade beslut om att tillåta att NICK märker upp och underhåller en cykelstig. Sedan återstog bara ett beslut från markägaren Vasakronan för att det skulle vara helt klart med NICK-spåret.

Stigen
Den stig vi planerade för var nästan helt cykelbar redan från dag ett. Den är 9 kilometer lång, och har även en alternativ sträckning som gör den något kortare i meter räknat men framför allt kortare i tid då den är mer lättåkt. Större delen går på smal stig (singletrack) och innehåller en mix av både lättåkta partier och tekniska partier. Nästan varje backe i området har utnyttjats så spåret är så kuperat det kan bli för området. Flera längre uppförsbackar finns med och även en del snabba utförslöpor. Start sker vid motionsgården i Ursvik men det är enkelt att åka in på spåret även från Kista eller Ulriksdal/Bagartorp. För den som jobbar i Kista ligger stigen perfekt för en tur efter jobbet, och bor man längre bort kan man ta pendeltåget till Ulriksdal så har man mindre än en kilometer till stigen.

Arbetet
Under sommaren 2005 inventerades sträckningen och vi fick god kontroll på vilka åtgärder som behövde göras för att det skull bli ett bra spår. Vi hoppades på att många skulle vilja hjälpa till med arbetet, som innehöll allt från att klippa kvistar och sätta upp markeringar till att bygga hopp och skapa stigar. När vi arbetar finns personer på plats som vet exakt vad som behöver göras och instruerar alla som vill hjälpa till med spåret. Det ska vara enkelt att komma och hjälpa till.

Föreningen
När det stod klart att kommunerna skulle ge tillstånd till spåret bildade vi i den 17 september 2005 föreningen NICK för att kunna sköta stigen. NICK är ingen vanlig cykelklubb utan arbetar bara med stigen. Vi har inga träningar och styrelsen är liten. Vi tar inte ens ut någon medlemsavgift! Det viktigaste med NICK är arbetet med spåret, och därför har vi bestämt att den som är med och arbetar är medlem i NICK.

torsdag 29 september 2005

Guidening!

Onsdagen den 28 september, 2005, var det spårvisning av den kommande MTB-banan i Ursvik. Det var nästan 30 cyklister som guidades runt NICK-spåret av grundaren Oskar Wiliamsson denna kväll som vädermässigt blev helt OK. Jag tror att det var någon som sa att regnet som fallit under morgonen bara var bra för att det skulle binda dammet, men lite halt blev det i alla fall.
Posted by Picasa