söndag 2 oktober 2005

Stadgarna

NICK - StadgarFöreningens namn och ändamål

§ 1

Föreningens namn är Nätverket Igelbäckens Cykelkamrater.

§ 2

Föreningens syfte är att verka för goda förutsättningar för mountainbike kring Järvafältet.

Föreningens organisation

§ 3

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

§ 4

Styrelsen är det högsta beslutande organet mellan årsmötena.

Medlemskap

§ 5

Medlemskap står öppet för var och en som stöder föreningens syfte.

Verksamhetsår

§ 6

Föreningens verksamhet löper kalenderårsvis.

Årsmöte

§ 7

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. Föreningens medlemmar skall kallas till årsmöte senast två veckor i förväg.


§ 8

Följande ärenden skall behandlas på årsmöte:

Mötets öppnande

Mötets beslutsmässighet

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av två justerare tillika rösträknare

Fastställande av dagordning

Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår

Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Val av ordförande

Val av övriga styrelseledamöter

Val av revisor

Val av valberedning

Fastställande av medlemsavgift

Övriga frågor

Mötets avslutande

§ 9

Valberedningens uppdrag är att till årsmötet lämna förslag på styrelse och revisor.

Extra årsmöte

§ 10

Extra årsmöte skall sammankallas om styrelsen, revisor eller minst hälften av medlemmarna så begär.

§ 11

Av kallelse skall framgå vad som skall behandlas på extra årsmöte. Endast frågor som framgår av kallelse får behandlas på extra årsmöte.

§ 12

Kallelse skall utgå senast två veckor före extra årsmöte.

§ 13

Extra årsmöte är beslutsmässigt om kallelse utgått till samtliga medlemmar inom föreskriven tid.

Styrelsen

§ 14

Styrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan ytterligare två eller fyra ledamöter väljas.

§ 15

Ordförande väljs av årsmötet. Styrelsen utser kassör och sekreterare inom sig.

§ 16

Föreningens firma tecknas av styrelsen, av två ledamöter i förening.

Revision

§ 17

Revisionens uppgift är att granska föreningens räkenskaper och förvaltning.

§ 18

Årsmötet väljer en eller två revisorer. Revisor behöver ej vara medlem i föreningen.

Stadgeändring

§ 19

Årsmötet beslutar om ändring av stadgar.

Upplösning

§ 20

Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmöte. Av kallelse till årsmöte skall det framgå att fråga om upplösning skall behandlas. Beslut om upplösning fattas med kvalificerad majoritet om två tredjedelar av samtliga röstberättigade.

§ 21

Vid beslut om upplösning skall årsmöte även besluta om hur föreningens tillgångar skall disponeras.

Inga kommentarer: